نحوه رفتن به حالت نرم افزار

1.سوئیچ خودرو در حالت باز قرار دهید.
2. یکی از درب های خودرو را باز قرار کنید.
3. کلید ۱ و کلید ۴ را دو ثانیه نگه داشته تا دستگاه با تک آژیر جواب دهد.
4. کلید ۴ را طبق ردیف جدول نرم افزاری بزنید. به صورتی که بعد از هر بار، دستگاه با تک آژیر جواب دهد.
5. پنج ثانیه صبر کرده تا دستگاه به تعداد فشردن کلید 4 با تک آژیر جواب دهد، سپس کلید مربوط به
کارایی مورد نظر را طبق جدول بزنید.


- جدول نرم افزاری

option
factory default
button 1
button 2
button 3
button 4
1-1
توربو
غیر فعال
2 دقیقه
1 دقیقه
__
1-2
تایمر 24 ساعت
غیر فعال
فعال
__
__
1-3
مدت زمان روشن بودن خودرو توسط ریموت
10 دقیقه
25 دقیقه
30 دقیقه
5 ثانیه
1-4
فلاشر هنگام ترمز گرفتن
فعال
غیر فعال
__
__
1-5
رزرو استارت
فعال
در صورت باز بودن درب غیر فعال
غیر فعال
__
1-6
فلاشر هنگام باز بودن دربها
فعال
غیر فعال
__
12 ثانیه
1-7
گرم کن خودرو های دیزل
3 ثانیه
5 ثانیه
8 ثانیه
__
1-8
فلاشر هنگام باز بودن درب موتور
فعال
غیر فعال
 __
__


2-1
تایم خروجی صندوق پران
0,5 ثانیه
2 ثانیه
3 ثانیه
4 ثانیه
2-2
تایم خروجی قفل مرکزی
0,8 ثانیه
5 ثانیه
0,5 ثانیه
0,6 ثانیه
2-3
__
__
__
__
__
2-4
AUX 1
0,5 ثانیه
3 ثانیه
5 ثانیه
10 ثانیه
2-5
AUX 2
0,5 ثانیه
3 ثانیه
5 ثانیه
10 ثانیه
2-6
تایم چراغ سقف
غیر فعال
3ثانیه
15 ثانیه
25 ثانیه
2-7
آنتنی جک
غیر فعال
فعال
__
__
2-8
پین کد
غیر فعال
فعال
__
__
2-9
استارت در دمای زیر 0 درجه
غیر فعال
0 درجه
5_ درجه
10_ درجه