دیاگرام و شماتیک کلی

شماتیک سوکت های مورد نیاز

با توجه به شماتیک بالا به توضیحات نصب مبپردازیم :

برق دائم : ( سوکت موتور شیشه بالابر درب راننده - کانکتور شماره چهار ) سیم زرد 

منفی دائم : (سوکت پشت کلیدهای شیشه بالابر درب راننده) کانکتور شماره 10

تحریک قفل درب ها : (سوکت قفل مرکزی درب راننده - کانکتور شماره 1 ) سیم نارنجی [+]

شیشه بالابر درب راننده : (سوکت موتور شیشه بالابر درب راننده - کانکتور شماره 6 ) سیم سبز [-] 

شیشه بالابر درب شاگرد : ( سوکت پشت کلیدهای شیشه بالابر درب راننده ) کانکتور شماره 8 [+] 

شیشه بالابر درب پشت راننده : (سوکت پشت کلیدهای شیشه بالابر درب راننده ) کانکتور شماره 6 [+]

شیشه بالابر درب پشت شاگرد : (سوکت پشت کلیدهای شیشه بالابر درب راننده) کانکتور شماره 9 [+]


نکات نصب پاور :

1- برای این خودرو باید از پاور گارد استفاده شود.

2- خانه شماره چهار پاور گارد را به وسیله رله به منفی تبدیل کنید و به کانکتور شماره 5 ( سیم سفید) سوکت پشت موتور شیشه بالابر متصل کنید.