نصب دزدگیر سانگ یانگ موسو

. چراغ راهنماها: (سوکت زیر دستک راهنما ها) سیم زرد [+] و سیم سفید [+]
. لادری آنی همه دربها: (يشت نمایشگر کیلومتر) سیم سفید/قرمز [-]
• تحریک قفل شدن درب ها: (سمت چپ بای راننده - کنار لوله بخاری - چسبیده به اتاق - رله باکس قفل مرکزی) سیم سیز ]
• تحریک باز شدن درب ها: (سمت چپ بای راننده - کنار لوله بخاری - چسبیده به اتاق - رله باکس قفل مرکزی) سیم قرمز [2]