آموزش نصب دزدگیر روی زامیاد شوکا

. برق دائم: (سیمهای پشت سوئیچ سیم قرمز)
برق IGN: (سیمهای پشت سوییچ) سیم مشکی
چراغ های راهنما: (دسته سیم پشت دستک راهنما ها) به صورت مثبت
. لادری درب ها: (دسته سیم وارد شده از درب راننده) سیم قرمز/آبی [-]
تحریک قفل شدن درب ها: (دسته سیم وارد شده از درب راننده) سیم قهوه ای [+]
تحریک قفل شدن دربها: (دسته سیم وارد شده از درب راننده) سیم سبز|سفید [+]