آموزش نصب دزدگیر و پاور MVM X33

. برق دائم: (سمت چب بای راننده - سوکت سفید افقی وسط) سیم قرمز

برق IGN: (سمت چب بای راننده - سوکت سفید عمودی سمت راست - ردیف راست) سیم فیلی
. چراغ راهنماهای سمت چپ: (سمت چپ پای راننده - سوکت سفید عمودی سمت راست - ردیف راست) سیم سبز/مشکی [+]
چراغ راهنماهای سمت راست: (سمت چپ بای راننده - سوکت سفید عمودی سمت راست - ردیف راست) سیم قهوه ای [+]
. لادری پنج درب: (سمت چپ پای راننده - سوکت سفید عمودی سمت راست - ردیف راست) سیم زرد/آبی [-]
 تحریک قفل شدن دربها: (سمت چب بای راننده - سوکت سفید عمودی سمت چپ - ردیف چپ) سیم زرد/آبی [-]
تحریک باز شدن درب ها: (سمت چپ بای راننده - سوکت سفید عمودی سمت چپ - ردیف چپ) سیم زرد/سبز[-]

آموزش نصب پاور ویندوز

تحریک شیشه بالابر درب راننده: (سمت چپ پای راننده - سوکت سفید عمودی سمت چپ - ردیف چب) سیم آبی/قرمز [-]
تحریک شیشه بالابر درب شاگرد: (سمت چپ بای راننده - سوکت سفید عمودی سمت چپ - ردیف چب) سیم سفید زرد [-]
تحریک شیشه بالابر درب عقب راننده: (سمت چب بای راننده - سوکت سفید عمودی سمت چب - رديف چي) سیم قهوه ای سفید [-]
. تحریک شیشه بالابر درب عقب شاگرد: (سمت چپ پای راننده - سوکت سفید عمودی سمت چپ - ردیف چپ) سیم قهوه ای [-]