آموزش نصب دزدگیر و پاور کامیون سایپا دیزل الوند

برق دائم: (سمت چپ پای راننده - سوکت قهوه ای) سیم سفید/ آبی [۲۴۷+]
برق IGN: (سمت چب پای راننده - سوکت قهوه ای سیم مشکی سفید [۲۴۷+]
چراغ راهنماها: (سمت چپ پای راننده - سوکت مشکی) سیم سبز/مشکی [۲۴۷+] و سیم سبز / زرد [۲۴۷+]

لادری: (سمت چپ بای راننده - سوکت سفید دو سیم) سیم سبز [-]
. تحریک قفل و باز شدن درب ها: داخل درب راننده بمب دو سیم نصب گردد.

آموزش نصب پاور ویندوز

. تحریک شیشه بالابر درب راننده: (داخل درب راننده - سوکت پشت موتور بالابر شیشه) سیم آبی/مشکی [+]
تحریک شیشه بالابر درب شاگرد: (سمت چپ پای راننده - سوکت سفید وارد شده از درب راننده) سیم سبز/مشکی [-]

نکات نصب 
1. برای راه اندازی سیستم قفل و باز شدن درب ها باید داخل درب راننده بمب دو سیم نصب گردد.
2. برای استفاده از برق ۱۲ ولت یا باید از پشت بخش (اگر بخش ۱۲ ولتی بود) بگیریم و یا باید خودمان تبدیل ۲۴ به ۱۲ تهیه و نصب کنیم.
3. نصب قطع کن سر راه IGN ایرادی ندارد.
4. برای تبدیل برق ۱۲ به ۲۴ باید از دو عدد رله استفاده گردد، به این ترتیب که پایه ۳۰ به برق ۲۴ ولت، پایه ۸۵ به راهنمای دزدگیر، پایه ۸۶ به منفی دائم و پايه ۸۷ هم به سیم راهنمای ماشین متصل گردد.
5. برای تبدیل برق با سوئیچ ۲۴ ولت ماشین به ۱۲ ولت برای تحریک on دزدگیر نیز باید از یک رله ۲۴ ولتی استفاده کنیم. به این ترتیب که باید ۳۰ به برق ۱۲ ولت، پايه ۸۵ به منفی دائم، پایه ۸۶ به سیم برق با سوئیچ ماشین و بايه AV به سیم برق با سوئیچ دزدگیر متصل گردد.
6. برای نصب پاور ویندوز، سیم تغذیه رله های باور را باید به برق ۲۴ ولت بدهیم. چون برق موتور شیشه بالابرها ۲۴ ولت است.
7. برای پاور ویندوز در درب راننده نیز باید از دو عدد رله مانند سمند مولتی پلکس مدل ۹۰ (لطفا در سایت جستجو کنید) استفاده گردد.