آموزش تعریف ریموت چیتا
1. درب را باز کنید.
2. (در بعضی از مدل ها سوئیچ را باز کنید.)
3. جامپر داخل دستگاه را یک بار به هم اتصال دهید.
4. چراغ LED به صورت ثابت روشن می ماند.
5. اکنون دکمه یک ریموت را سه مرتبه را فشار دهید.