نحوه تنظیم کد کارکال:
 
1. سوئیچ را ۲ پله باز و یکی از دربها باز.
2. ۱۰ ضربه پی در پی به سنسور کارکال وارد کنید، که همزمان با ضربه، ۱۰ بار (به تعداد ضربات) LED قرمز کارکال روشن و خاموش می شود.
3. بلافاصله سنسور کارکال شروع به چشمک زدن سریع به رنگ آبی می نماید. در خلال این چشمک زدن سريع، رقم اول کد ۴ رقمی را به تعداد عدد آن رقم (مثلا سه
ضربه برای رقم اول کد چهار رقمی ۳۲۱۴)؟؟؟ با ضربه بر روی سنسور وارد نمایید و صبر کنید تا به تعداد عدد رقم اول وارد شده سنسور تایید شدن رقم اول را با روشن و خاموش شدن به رنگ آبی پاسخ دهد (لازم به ذکر است وقتی رقم اول عدد چهار رقمی را با ضربه وارد می شود، وارد شدن عدد با روشن و خاموش شدن LED به
رنگ قرمز نشان داده می شود و وقتی می خواهد تایید وارد شدن رقم اول را نشان دهد، LED به رنگ آبی روشن و خاموش می شود و تعداد را تایید می کند).
4. سپس مجددا سنسور کار کال به نشانه وارد کردن رقم دوم شروع به چشمک زدن سریع به رنگ آبی می نماید. رقم دوم کد را نیز همانند رقم اول با ضربه بر روی
سنسور کارکال وارد نمایید (مثلا دو ضربه برای رقم دوم کد چهار رقمی ۳۲۱۴) و صبر کنید تا LED به تعداد عدد رقم دوم با روشن و خاموش شدن به رنگ آبی به شماپاسخ دهد.
5. سپس مجددا سنسور کارگال به نشانه وارد کردن رقم سوم شروع به چشمک زدن سریع به رنگ آبی می نماید. رقم سوم کد را نیز همانند رقم اول با ضربه بر روی
سنسور کارکال وارد نمایید و صبر کنید تا LED به تعداد عدد رقم سوم با روشن و خاموش شدن به رنگ آبی به شما پاسخ دهد. 6. مجددا سنسور کارگال به نشانه وارد کردن رقم چهارم شروع به چشمک زدن سریع به رنگ آبی می نماید. رقم چهارم کد را نیز همانند رقم اول با ضربه بر روی
سنسور کارکال وارد نمایید و صبر کنید تا LED به تعداد عدد رقم چهارم با روشن و خاموش شدن به رنگ آبی به شما پاسخ دهد.