کد دهی دزدگیر PLC و جردن با دکمه لرن

1. دکمه لرن روی کیت دستگاه را یک مرتبه فشار دهید.
2. یکی از دکمه های ریموت را بزنید.

کد دهی بدون دکمه لرن
1. ترمز را بگیرید. (سیم نارنجی دزدگیر را به مثبت وصل کنید.)
2. درب را باز کنید. (سیم آبی دزدگیر را به منفی وصل کنید.)
3. سه مرتبه سوئیچ را از وضعیت خاموش به روشن برگردانید. (سیم سفید ACC دزدگیر را به مثبت وصل کنید.)
4. چراغ های راهنما روشن می ماند.
5. دکمه قفل ریموت را بزنید.

غیرفعال کردن و ريست با دکمه لرن

1. شاسی ریست را نگه دارید.
2. شاسی لرن را نیز به مدت ۲۰ ثانیه نگه دارید.