آموزش تعریف ریموت ایزیکار

1. درب را باز کنید.
2. در کمتر از ۵ ثانیه، دقیقا ۴ مرتبه سوئیچ را از وضعیت خاموش به روشن برگردانید تا فلاشر یک بار خاموش و روشن شود.
3. یکی از دکمه های ریموت اول را یک مرتبه به مدت نیم ثانیه فشار دهید.
4. یکی از دکمه های ریموت دوم را یک مرتبه به مدت نیم ثانیه فشار دهید.
5. یکی از دکمه های ریموت سوم را یک مرتبه به مدت نیم ثانیه فشار دهید.
6. چراغ های راهنما دو بار چشمک می زنند. این به معنای انجام روال کددهی به صورت صحیح است.
7. نکته: نهایتا سه عدد ریموت قابل کد دادن می باشد.
8. نکته: با کددهی جدید، کدهای قبل باک می شود.