آموزش تعریف ریموت سناتور
1. درها بسته باشد.
2. دزدگیر را مسلح (فعال) نمایید.
3. سوئیچ را باز کنید. 4
4. شاسی ریست دستگاه را فشار دهید.
5. دکمه [قفل بسته] ریموت ها را بزنید.
6. چراغ های راهنما به علامت تایید چشمک می زند.