آموزش نصب دزدگیر بر روی خودرو نیسان جوک

برق دائم: (پشت سوئیچ - سوکت سفید) سیم آبی
برق IGN:(پشت سوئیچ - سوکت سفید) سیم قهوهای
چراغ راهنماها: (سوکت چهل خانه روی کامپيوتر) سیم سبز [-] و سیم قرمز [-]
چراغ راهنماها:(سوکت مشکی روی کامپیوتر) سیم سفید [+] و سیم بنفش [+]
لادری درب ۱:(دسته سیم رکاب راننده) سیم آبی [-]
لادری درب ۲:(دسته سیم رکاب راننده) سیم قهوهای [-]
لادری درب ۳:(دسته سیم رکاب راننده) سیم سبز فسفری [-]
لادری درب ۴: (دسته سیم رکاب راننده) سیم قرمز [-]
لادری صندوق:(دسته سیم رکاب راننده) سیم بنفش [-]
تحریک قفل شدن درب ها:(سوکت چهل خانه روی کامپیوتر) سیم قهوه ای [-] یا طوسی [-]
تحریک باز شدن درب ها: (سوکت چهل خانه روی کامپیوتر) سیم آبی [-] یا قهوه ای [-]


آموزش نصب پاور ویندوز :
نصب پاور ویندوز روی این خودرو کار چندان دشواری نیست چون همه سیم های لازم، حتى مثبت و منفی نیز پشت کلیدهای شیشه بالابر وجود دارند.


نکات مهم در نصب دزدگیر
تحریک مورد نیاز برای لادری منفی میباشد.
تحریک مورد نیاز برای صندوق پران منفی میباشد.
برای تست قفل مرکزی حتما باید همه درها در حالت بسته باشند.

موفق باشید :)