آموزش تعریف ریموت پاورلینگ

1. ترمز را نگه دارید.
2. چهار مرتبه سوئیچ را از وضعیت خاموش به روشن برگردانید.
3. چراغ LED چشمک می زند.
4. اکنون یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.
5. چراغ LED یک مرتبه چشمک می زند.