آموزش تعریف ریموت کینگزگان (kings gun)
1. دربها بسته باشد..
2. بنج مرتبه سوئیج را از وضعیت خاموش به روشن برگردانید.
3. دستگاه با یک مرتبه آژير پاسخ می دهد. .
4. اکنون یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.
5. دستگاه با یک مرتبه آژیر پاسخ می دهد.