آموزش تعریف ریموت جنیکس (Gen-X)
1. درب را باز کنید.
2. سه (یا پنج مرتبه سوئیچ را از وضعیت خاموش به روشن برگردانید.
3. چراغ LED به صورت ثابت روشن می ماند.
4. اکنون یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.
5. چراغ LED سه مرتبه چشمک می زند.