اموزش تعریف ریموت گارد

1. سه مرتبه سوئیج را از وضعیت خاموش به روشن برگردانید.
2. دستگاه با یک مرتبه آژیر پاسخ می دهد.
3. شاسی ریست را پنج ثانیه نگه دارید.
4. دستگاه با یک مرتبه آژیر پاسخ می دهد.
5. چراغ LED به مدت ده ثانيه ثابت روشن می ماند.
6. دستگاه با چهار مرتبه آژير کد دهی می شود.
7. اکنون یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.