تعریف ریموت ویتارا


نحوه کد دهی:
 
دربها بسته باشد.
کلید داخل سوییچ و در حالت باز باشد.
یک بار درب سمت راننده باز و بسته شود.
سوئیچ را درآورید و درب سمت راننده باز کنید.
یک بار سوئیچ را باز و بسته و کلید را خارج کنید.
سه بار میکرو سوییچ لای درب را فشار دهید.
یک بار سوئیچ باز و بسته و کلید را از سوییچ خارج کنید.
به تایید عملکرد شما یک بار رله قفل مرکزی عمل می کند.
دکمه باز کن ریموت را فشار دهید.
برای ریموت های بیشتر فقط دکمه بازکن ریموت را فشار دهید.