آموزش نصب دزدگیر کیا اسپورتیج 2012

برق دائم: ( روی کامپیوتر - سوکت مشکی درشت) سیم آبی
برق ACC: ( روی کامپیوتر - سوکت سفید) سیم زرد
چراغ راهنماها: (دسته سیم رکاب راننده)سیم سفید [+] و سیم سفید/مشکی [+]
لادری درب ها: (سیم های ستون راننده) سیم خردلی [-]
لادری صندوق: (دسته سیم رکاب راننده) سیم سفید نازک[-]
تحریک قفل شدن درب ها: (دسته سیم رکاب راننده) سیم آبی/مشکی [-]
تحریک باز شدن درب ها: (دسته سیم رکاب راننده) سیم طوسی/مشکی [-]