آموزش نصب دزدگیر مگان

* چراغ راهنماها: ( روی BSI_ سوکت خاکستری ) سیم نارنجی [دوتایی] و سیم کرم [دوتایی]
* لادری: (روی BSI _ سوکت خاکستری) سیم خاکستری/سفید [-]
* لادری صندوق: (روی BSI _سوکت سفید ) سیم سفید [-]
*  صندوق پران: (روی BSI _ سوکت سفید ) سیم قهوه ای) [-]
* تحریک قفل و باز شدن درب ها: (روی BSI _ سوکت سفید) سیم سبز/سفید