آموزش نصب دزدگیر و پاور شاهین
• برق ACC: (پشت جعبه فیوز - پشت رله شیشه بالابر) سیم قرمز نازک
• چراغ راهنماهای سمت چپ: (پا رکاب راننده - سوکت مشکی) سیم بنفش [+]
• چراغ راهنماهای سمت راست: (پشت جعبه فیوز - سوکت مشکی) سیم سبز [+]
• صندوق پران: (پا رکاب راننده - سوکت آبی) سیم سفید [+]
• لادری آنی درب راننده: (پا رکاب راننده - سوکت سفید) سیم نارنجی [-]
• لادری آنی درب شاگرد: (دسته سیم ورودی از درب شاگرد - سوکت سفید) سیم صورتی [-]
• لادری آنی درب عقب راننده: (پارکاب راننده - سوکت سفید) سیم نارنجی کم رنگ [-]
• لادری آنی درب عقب شاگرد: (دسته سیم ورودی از درب شاگرد - سوکت سفید) سیم زرد [-]
• لادری درب صندوق: (پا رکاب راننده - سوکت آبی) سیم نارنجی [-]
• لادری آنی درب کاپوت: (پشت جعبه فیوز - سوکت سفید) سیم بنفش [-]
• تحریک قفل شدن درب ها: (کامپیوتر بالای پخش - سوکت سفید بزرگ) سیم صورتی [مثل ۲۰۶ و ۱۳۲]
• تحریک باز شدن درب ها: (کامپیوتر بالای پخش - سوکت سفید بزرگ) سیم زرد [مثل ۲۰۶ و ۱۳۲]


آموزش نصب پاور ویندوز شاهین

• تحریک شیشه بالابر اول: (پشت جعبه فیوز - پشت رله شیشه بالابر) سیم قهوه ای [+]
• تحریک شیشه بالابر دوم: (پشت جعبه فیوز - پشت رله شیشه بالابر) سیم قهوه ای [+]
• تحریک شیشه بالابر سوم:
(پشت جعبه فیوز - پشت رله شیشه بالابر) سیم قهوه ای [+]
• تحریک شیشه بالابر چهارم: (پشت جعبه فیوز - پشت رله شیشه بالابر) سیم قهوه ای [+]
• تحریک قفل: (پا رکاب راننده - سوکت سفید دسته سیم درب راننده - خانه اول) سیم زرد [+]