برای تغییر رمز دستگاه برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی باید به صورت زیر عمل کنید:

رمز ضبط رانا و 206

ابتدا دستگاه خود را خاموش کنید.
دکمه های ترکیبی POWER و AM/FM را همزمان فشار دهید.
نوشته ۱Code را می بینید که باید رمز قبلی را وارد کنید.
بعد از وارد کردن رمز عبارت ۱New ظاهر می شود که باید رمز جدید را وارد کنید.
سپس عبارت ۲New را می بینید که باید مجددا رمز جدید را وارد کنید.
سپس دکمه Select را بزنید تا عبارت Code OK را ببینید.
سپس با دکمه POWER ضبط را روشن کنید.