آموزش نصب دزدگیر خودرو آریو زوتای  Z300

• برق دائم: (سیم های پشت سوییچ) سیم قرمز
• برق IGN: (سیم های پشت سوییچ) سیم بنفش
• چراغ راهنماها: (دسته سیم رکاب راننده - سوکت سفید بزرگ) سیم آبی/زرد [+] و سیم آبی/سفید [+]
• لادری صندوق: (دسته سیم رکاب راننده - سوکت سفید بزرگ) سیم طوسی/قرمز [-]
• لادری درب راننده: (دسته سیم رکاب راننده) سیم قرمز/زرد [-]
• لادری درب عقب راننده: (دسته سیم رکاب راننده) سیم طوسی:قرمز [-]
• لادری درب شاگرد: (دسته سیم رکاب شاگرد) سیم زرد/سبز [-]
• لادری درب عقب شاگرد: (دسته سیم رکاب شاگرد) سیم طوسی/قرمز [-]
• تحریک قفل شدن درب ها: (سوکت سبز وارد شده از درب راننده) سیم قرمز/سبز [-]
• تحریک باز شدن درب ها: (سوکت وارد شده از درب راننده) سیم آبی/زرد [-]