آموزش نصب دزدگیر و پاور برلیانس سری 200، H230 و H220

• ACC: (سمت چپ پای راننده - سوکت آبی) سیم بنفش
• چراغ راهنما: (سمت چپ پای راننده - سوکت آبی) سیم آبی/سفید [+] و سیم آبی/قرمز [+]
• لادری تاخیری چهار درب: (ستون سمت چپ شیشه جلو - دسته سیمی که به سمت چراغ سقف میرود) سیم سفید/سیاه [-]
• لادری آنی صندوق عقب: (سمت چپ صندوق عقب - دسته سیمی که از درب صندوق میاید) سیم آبی/سفید [-]
• لادری آنی درب راننده: (دسته سیم ورودی از درب راننده) سیم قرمز  [نکته ۱]
• لادری آنی درب شاگرد: (رکاب راننده - دسته سیمی که به عقب میرود) سیم سفید [نکته ۲]
• لادری آنی درب شاگرد عقب: (رکاب راننده - دسته سیمی که به عقب میرود) سیم سفید [نکته ۳]
• لادری آنی درب راننده عقب: (رکاب راننده - دسته سیمی که به عقب میرود) سیم سفید [نکته۳]
• تحریک قفل شدن درب ها: (رکاب راننده - دسته سیمی که به عقب میرود) سیم سفید/سبز [-]
• تحریک باز شدن درب ها: (رکاب راننده - دسته سیمی که به عقب میرود) سیم سفید/قهوه ای [-]

راهنمای نصب پاور ویندوز

⁃ تحریک شیشه بالابر درب ها: (رکاب راننده -دسته سیمی که به عقب میرود) سیم سیاه/سفید [-] و سیم زرد/دوخط طوسی [-] و سیم نارنجی [-] و سیم زرد/دوخط بنفش [-]

نکات نصب

1. دوعدد دیود مورد استفاده قرار میگیرد. به این صورت که سیم را قطع کرده. یک‌ دیود را طوری که خط آن به سمت درب باشد، بین قسمت قطع شده قرار داده بود و دیود دوم را به این صورت قرار میدهیم که خط دیود به سمت درب سیم قطع شده و آن سمت دیگر دیود به سیم لادری منفی دزدگیر متصل مینماییم.


2.
دوعدد دیود مورد استفاده قرار میگیرد. به این صورت که سیم را قطع کرده. یک دیود را طوری که خط آن به سمت جلوی ماشین باشد، بین قسمت قطع شده قرار داده و دیود دوم را به این صورت قرار میدهیم که خط دیود به سمت جلوی ماشین سیم قطع شده و آن سمت دیگر دیود به سیم لادری منفی دزدگیر متصل مینماییم.


3.
دو عدد دیود مورد استفاده قرار میگیرد. به این صورت که سیم را قطع کرده. یک دیود را طوری که خط آن به سمت عقب ماشین باشد، بین قسمت قط شده قرار داده و دیود دوم را به این صورت قرار میدهیم که خط دیود به سمت عقب ماشین سیم قطع شده و آن سمت دیگر دیود به سیم لادری منفی دزدگیر متصل مینماییم.