آموزش نصب دزدگیر و‌ پاور پژو پارس، سمند و دنا EcoMux

⁃ برق دائم: (سیم های پشت سوییچ - سوکت مشکی رنگ دارای سیم قرمز و سیم آبی) سیم قرمز
⁃ استارت: (سیم های پشت سوییچ - سوکت مشکی رنگ دارای سیم قرمز و سیم آبی) سیم آبی
⁃ بخاری: (سیم های پشت سوییچ - سوکت قهوه ای رنگ دارای دو سیم قرمز) سیم قرمز سمت چپ
⁃ IGN: (سیم های پشت سوییچ - سوکت طوسی رنگ دارای سیم قرمز و سیم نارنجی) سیم نارنجی
⁃ لادری همه درب ها: (دسته سیمی که به چراغ سقف میرود) سیم زرد [-]
⁃ لادری آنی درب ها: (روی کامپیوتر‌ - سوکت ۴۰ خانه الاکلنگی - قسمت قهوه ای) سیم های شماره ۹و۱۰و۱۹و۲۰ [-]
⁃ لادری آنی درب موتور: (روی کامپیوتر‌ - سوکت ۴۰ خانه الاکلنگی - قسمت قهوه ای) سیم شماره ۶ [-]
⁃ لادری آنی درب صندوق: (روی کامپیوتر - سوکت ۴۰ خانه الاکلنگی - قسمت قهوه ای) سیم شماره ۵ [-]
⁃ صندوق پران: (روی جعبه فیوز - رله سمت چپ - پایه پایینی رله) با تحریک [+]
⁃ تحریک قفل و باز درب ها: (روی کامپیوتر - سوکت ۴۰ خانه الاکلنگی - قسمت قهوه ای) سیم شماره ۷ [تک سیم - عکس زانتیا]

نکات نصب

1. لادری درب ها، کاپوت جلو و صندوق عقب، همه در سیم مذکور است و تحریک آن نیز منفی است. فقط باید سیم را قطع کنید و دیود بگذارید. به نحوی دیود گذاری کنید که پالس منفی به سمت چراغ سقف برود ولی بر نگردد و سیم لادری منفی دزدگیر را به سمت پایین دیود متصل نمایید تا پالس اضافی به دزدگیر نیاید. سر راه چراغ سقف عقب نیز همین کار‌ را انجام دهید.
2. برای قفل و باز کردن درب ها باید مثل پراید ۱۳۲ عمل نماییم. به این صورت که سیم شیری (تحریک باز درب ها) و سیم زرد‌ (تحریک قفل درب ها) را قطع میکنیم. حالا سیم های مربوط به تحریک قفل و باز دزدگیر را به صورت پراید ۱۳۲ متصل مینماییم. به این صورت که (در دزدگیر های چینی) سیم نارنجی و سیم نارنجی/سیاه متصل شود به سیم های سمت کامپیوتر و سیم سفید و سفید/سیاه متصل شود به سیم های سمت پمپ ها و سیم های زرد و زرد/سیاه نیز به مثبت دائم متصل گردد.